REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Poniższy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez „TEAM” Mariusz Pudzianowski, Zakrzew 4, Biała Rawska, regon: 750088669, za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.pudzian.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 

§1 Definicje

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa – oznacza czynności polegające na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru lub Towarów określonych w złożonym przez Klienta zamówieniu.
 3. Dostawca – to firma kurierska, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie Dostawy Towarów.
 4. Hasło – to ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym. Hasło jest wymagane w procesie logowania do Konta Klienta w Sklepie internetowym.
 5. Klient – może być to osoba fizyczna lub inny podmiot, z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 6. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto Klienta – to indywidualny dla Klientów panel uruchamiany przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
 8. Login – jest to nazwa użytkownika, ustalana samodzielnie przez Klienta, składająca się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagana wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 9. Przedsiębiorca – to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 11. Rejestracja – oznacza proces założenia Konta Klienta dokonany w sposób określony w Regulaminie. Rejestracja jest wymagana w celu utworzenia Konta Klienta oraz w celu korzystania ze wszystkich funkcji Sklepu Internetowego.
 12. Sprzedawca – oznacza firmę „TEAM” Mariusz Pudzianowski, Zakrzew 4, Biała Rawska, regon: 750088669, nip: 8351189139; e-mail: biuro@pudzian.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 13. Strona Internetowa Sklepu – oznacza stronę internetową, pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działający w domenie sklep.pudzian.pl
 14. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu, który może być przedmiotem Umowy sprzedaży w ramach złożonego przez Klienta zamówienia.
 15. Umowa sprzedaży – jest to umowa zobowiązująca, którą regulują przepisy Kodeksu cywilnego, która zobowiązuje Sprzedawcę do przeniesienia na Klienta własności Towaru i wydać mu Towar, a Klient zobowiązuje się Towar odebrać i zapłacić Sprzedawcy ustaloną cenę. Umowa sprzedaży może zostać zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 

§2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla wszystkich użytkowników Internetu (chyba, że użytkownik korzysta z adresu IP zbanowanego w przeszłości) z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz rodzaju i jakości połączenia internetowego. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to aktualna wersja przeglądarki internetowej Internet Explorer lub Chrome lub FireFox lub Opera lub Safari, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptującą pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 1024 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana do wyświetlania i korzystania z niej również na urządzeniach mobilnych typu smartfon lub tablet.
 3. Sprzedawca w związku z udostępnianiem zawartości sklepu internetowego sklep.pudzian.pl stosuje tzw. pliki cookies, czyli informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Klienta, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu internetowego sklep.pudzian.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 4. Nie jest możliwe złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon. W tym celu zapraszamy na naszą stronę internetową: sklep.pudzian.pl.
 5. Zakazane korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. Zakazane jest wpisywanie do pól formularzy, dostępnych w Sklepie internetowym, treści uznawanych za sprzeczne z prawem.
 6. Sprzedawca informuje, że publiczny charakter sieci Internet może wiązać się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki zapobiegawcze, które zminimalizują ryzyko zagrożenia pozyskania Loginu i Hasła do Konta Klienta w Sklepie internetowym. W szczególności Klienci powinni stosować programy antywirusowe. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 

§3 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać bezpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest wymagana do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. Zamówienie może zostać złożone bez utworzenia Konta Klienta w Sklepie internetowym.
 3. Aby wykonać Rejestrację, Klient musi wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i wysłać wypełniony formularz do Sprzedawcy poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku znajdującego się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4. Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem podczas wypełniania formularza rejestracyjnego. Klient musi zaakceptować jego treść przez zaznaczenie odpowiedniego pola.
 5. Podczas procesu Rejestracji Klient ma możliwość dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, przez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie jest wymagane przy Rejestracji. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą utworzone zostanie Konto Klienta, a Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta.

 

§4 Zamówienia

 1. Produkty oraz informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie propozycje dla Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
 3. Klient, który chce złożyć zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, wybiera Towar, którym jest zainteresowany poprzez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” pod wybranym Towarem na Stronie Internetowej Sklepu. Po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, na ekranie wyświetlane są informacje dla Klienta o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę.
 4. Złożenie zamówienia oznacza złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, które stanowią przedmiot zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie jego złożenia.
 6. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres e-mail powiadomienie o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres e-mail Klienta.

 

§5 Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  • tradycyjny przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy Sprzedawcy);
  • przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP: 779-23-08-495 (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta);
  • kartą płatniczą obsługiwane przez firmę DialCom24 firmę PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP: 779-23-08-495 (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu od PayU S.A. informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);
  • gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);
  • gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w biurze Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w biurze Sprzedawcy. Dane adresowe biura znajdują się na Stronie internetowej Sklepu);

 

 1. Klient jest wielokronie informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu oraz pośrednictwem wiadomości e-mail o terminie w jakim Klient jest zobowiązany dokonać płatności za złożone zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
 2. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail lub kontaktu telefonicznego. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na adres e-mail oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 

§6 Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. W przypadku wysyłki zagranicznej opłata za dostawę ustalana jest na podstawie cennika Dostawcy lub indywidualnie z Klientem.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. Sprzedawca nie zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informacji o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia. Klient może sprawdzić status zamówienia w Panelu klienta lub kontaktując się ze Sprzedawcą.
 4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”.
 5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem usług Dostawcy na adres wskazany w zamówieniu. W przypadku wyboru <tutaj-nazwa-kuriera> z o.o. z siedzibą w <miasto> jako Dostawcy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.
 6. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres e-mail Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 7. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma możliwość żądania od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 8. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie ze Sprzedawcą.
 9. Sprzedawca, zgodnie ze wskazaną opcją w formularzu zamówienia przez Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary. Jeśli Klient podczas wypełniania formularza zamówienia uzupełni pole o nazwie „Dane do faktury (opcjonalne)”, to zamiast paragonu do zamówienia zostanie dołączona faktura VAT.
 10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, wpisanym w formularzu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego, aby ustalić termin, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną (adres e-mail) lub telefonicznie, aby ustalić z Klientem kolejny termin i koszt Dostawy.

 

§7 Rękojmia

 1. Sprzedawca zapewnia, że dostarczy Towar pozbawiony wszelkich wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca odpowiada względem Klienta, jeżeli otrzymany przez Klienta Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar w ocenie Klienta ma wadę, Klient może:
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych kłopotów dla Klienta wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Nie ma to zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony, naprawiany albo, jeśli Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  • żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad lub usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych kłopotów dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Klient.
 3. Klient, który chce skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć zgłaszany wadliwy Towar na adres Sprzedawcy. Wszelkie koszty dostarczenia wadliwego Towaru do Sprzedawcy ponosi Klient.
 4. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 

§8 Reklamacje

 1. Przepisy kodeksu cywilnego zobowiązują Sprzedawcę do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia jej złożenia. Jako rozpatrzenie odpowiedź Sprzedawcy na żądania konsumenta i umożliwienie konsumentowi zapoznania się ze stanowiskiem Sprzedawcy (uznanie złożonej reklamacji lub odrzucenie wraz z uzasadnieniem przyczyny). Brak odpowiedzi w terminie 14 dni skutkować będzie automatycznym uznaniem reklamacji i roszczeń konsumenta za zasadne.
 2. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Dane adresowe dostępne są na Stronie internetowej w dziale Kontakt.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się, że w ciągu 14 dni ustosunkuje się do żądania zawierającego reklamację. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanych z procesem zamówienia lub z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 4. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację za pośrednictwem adresu e-mail. Reklamacja może zostać przesłana w formie wiadomości e-mail na adres biuro@pudzian.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

 

§9 Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

 

§10 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu odliczającego termin możliwy na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili dostarczenia zamówionego Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
  • Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o takim odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres biuro@pudzian.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku, jeśli Konsument odstąpił od Umowy sprzedaży, to jest ona uważana za niezawartą.
 4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przez Konsumenta, w sytuacji, gdy Sprzedawca nie przyjął jeszcze oferty Konsumenta, powoduje, że oferta złożona przez Konsumenta przestaje wiązać.
 5. Sprzedawca zobowiązany jest, aby nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić dokonane płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem środków pieniężnych otrzymanych od Konsumenta do chwili fizycznego otrzymania zwracanego Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, to Sprzedawca nie ma obowiązku do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu sprawdzana jest data nadania przesyłki ze zwracanym Towarem do Sprzedawcy. Do zachowania terminu zwrotu wystarczy wysłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem terminu 14 dni począwszy od dnia, w którym nastąpiło odstąpienie od sprzedaży.
 8. W wypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient będący Konsumentem ponosi koszty bezpośrednie zwrotu Towaru.
 9. Sprzedawca dokona zwrotu środków pieniężnych za zwrócony Towar przy użyciu takiej samej metody płatności, jakiej użył Konsument chyba, że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami dla Konsumenta.
 10. Klientowi, który jest Konsumentem w odniesieniu do Umowy sprzedaży, w której to Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, czyli wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 

§11 Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  • Formularz kontaktowy;
  • Prowadzenie Konta Klienta;
 2. Usługi nieodpłatne wskazane w §11 ust. 1 świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług. Sprzedawca poinformuje Klientów o wszelkich takich zmianach w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa nieodpłatna Formularz kontaktowy oznacza możliwość wysłania za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości e-mail do Sprzedawcy.
 5. Rezygnacja korzystania z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, dostępna jest w każdym momencie i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości e-mail do Sprzedawcy za pośrednictwem Formularza kontaktowego.
 6. Usługa nieodpłatna Prowadzenie Konta Klienta prowadzona jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu panelu administracyjnego w ramach Strony Internetowej Sklepu, który umożliwia Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień, obserwowanie produktów oraz sprawdzania historii zamówień już zrealizowanych.
 7. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 8. Sprzedawca ma prawo do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku zaistnienia podejrzenia, że działania realizowane przez Klienta są na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszają przepisy prawa lub naruszają postanowienia Regulaminu.
 9. Sprzedawca ma prawo do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, gdy jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi.
 10. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych w §11 ust. 8 i 9 trwa aż do czasu wyjaśnienia i rozwiązania kwestii stanowiących podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca powiadomi Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 

§12 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

 1. Klient zamieszczając treści oraz udostępniając je na Stronie internetowej Sklepi dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane przez Klientów treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca jest jedynie podmiotem, który zapewnia w celu rozpowszechniania treści odpowiednie zasoby teleinformatyczne. Sprzedawca nie jest dostawcą treści.
 2. Klient oświadcza, że:
  1. posiada uprawnienia do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które to składają się na treści rozpowszechniane przez Klienta;
  2. rozpowszechnianie treści przez Klienta w ramach Strony internetowej Sklepu, o których mowa w §11 Regulaminu, czyli danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich, następuje w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których to dane dotyczą;
  3. wyraża zgodę na wgląd do rozpowszechnionych przez niego treści oraz przez innych Klientów i Sprzedawcę. Upoważnia też Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  4. wyraża zgodę na wykonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Klient nie jest uprawniony do:
  1. zamieszczania w ramach Strony internetowej Sklepu oraz udostępnianych na niej usług, o których mowa w §11 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
  2. zamieszczania w ramach Strony internetowej Sklepu oraz udostępnianych na niej usług, o których mowa w §11 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym (tzw. Spam).
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §13 Regulaminu.
 5. Sprzedawca zabrania zamieszczania treści przez Klientów w ramach Strony internetowej Sklepu oraz udostępnianych na niej usług, o których mowa w §11 Regulaminu, które mogłyby w szczególności:
  1. zostać rozpowszechnione w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, razem z prawami związanymi z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, tajemnicą przedsiębiorstwa, ochroną praw własności przemysłowej lub mające związek z dowolnymi zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  3. być uznawane za obraźliwe lub mogłyby zostać zinterpretowane jako groźba skierowana do innych osób. Zakazane jest również rozpowszechnianie treści, które zawierają słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. wulgaryzmy lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe);
  4. zostać uznane w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;
  5. naruszać postanowienia poniższego Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 6. W przypadku, gdy Sprzedawca otrzyma powiadomienie zgodnie z §13 Regulaminu, Sprzedawca posiada prawo do usuwania lub modyfikowania treści rozpowszechnianych przez Klientów w ramach Strony internetowej Sklepu oraz z dostępnych tam usług, o których mowa w §11 Regulaminu, a szczególnie w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
 7. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści i polega na zgłaszaniu treści, co zostało opisane w §13 Regulaminu.
 8. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez Klientów treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.

 

§13 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. Jeśli Klient lub inny podmiot lub inna osoba fizyczna uzna, że treść widoczna na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobre, obyczaje, uczucia, dobra osobiste, moralność, przekonania religijne, know-how, zasady uczciwej konkurencji, tajemnicę chronioną prawem lub tajemnicę chronioną na podstawie innego zobowiązania, może przesłać do Sprzedawcy zgłoszenie o potencjalnym naruszeniu.
 2. Zgłoszenie odnośnie spraw wskazanych w §13 ust. 1 można przesłać pisemnie na adres Sprzedawcy lub elektronicznie za pomocą wiadomości e-mail. Dane kontaktowe są dostępne na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, zobowiązuje się do sprawdzenia i niezwłocznego działania w celu usunięcia ze Strony Internetowej Sklepu, treści wskazanych w zgłoszeniu, które są przyczyną naruszenia.

 

§14 Ochrona danych osobowych

 1. Szczegółowe informacje na temat zasad ochrony danych osobowych umieszczone są w Polityce prywatności, która dostępna jest na Stronie internetowej Sklepu.

 

§15 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 1. Zarówno Sprzedawca, jak i Klient w każdym czasie i bez podania przyczyn mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji na Stronie Internetowej Sklepu może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, wysłanego adres Sprzedawcy. Dane kontaktowe są dostępne na Stronie Internetowej Sklepu.
 3. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli w postaci wiadomości wysłanej na adres e-mail podany przez Klienta w Koncie Klienta.

 

§16 Postanowienia końcowe

 1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami posiadających status Przedsiębiorcy, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta posiadającego status Przedsiębiorcy.
 2. Poniższy Regulamin może zostać w każdej chwili utrwalony przez dowolną osobę poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie ze Strony Internetowej Sklepu.
 3. Strony zawartej Umowy sprzedaży będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie w przypadku powstania sporu. Do rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu stosowane jest prawo właściwe jakim jest prawo polskie.
 4. Klient będący Konsumentem jest informowany przez Sprzedawcę o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji. Zasady dostępu oraz informacje odnośnie tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów, które posiadają uprawnienia do pozasądowego rozpatrywania sporów.
  • Podmioty posiadającego uprawnienia do pozasądowego rozpatrywania sporów to w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  • Klient będący Konsumentem jest informowany przez Sprzedawcę, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest internetowa platforma systemu do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian poniższego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte na Stronie internetowej Sklepu przez Sprzedawcę i skierowane do realizacji przed dniem wejścia w życie zaktualizowanego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta na Stronie internetowej Sklepu.
  • Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie po 7 dniach od dnia opublikowania nowego Regulaminu na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta o aktualizacji Regulaminu w dniu opublikowania na Stronie internetowej Sklepu nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana w formie wiadomości e-mail zawierającej odnośnik do treści nowego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §15 Regulaminu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem uruchomienia Sklepu internetowego w dniu: 16.10.2018 r.